‫رنگ کننده و بی رنگ کننده مو‬


ردیف نام محصول
1 ‫رنگ مو گرید E‬‏
2 ‫رنگ مو گرید C‬‏
3 ‫رنگ مو گرید B‬‏
4 ‫رنگ مو گرید + B‬‏
5 ‫رنگ مو گرید A‬‏
6 ‫رنگ مو گرید + A‬‏
7 ‫رنگ مو گرید ++ A‬‏
8 ‫رنگ مو گرید V‬‏
9 ‫رنگ مو گرید G‬‏

 

Image